Smlouva na zájezd
Vodácké a turistické centrum HONZA s.r.o., dále jen VaTC HONZA s.r.o.,
Sluneční náměstí 2583/11, 15800 Praha 5, tel.: 257324484,777310004 tel./fax: 257324834
zastoupené Martinem Jandou,jednatelem


uzavírá smlouvu na zájezd:

Na zájezd: Kód zájezdu: < >
Základní cena:             V termínu od: do:
 
Konstantní symbol: 379
Název účtu: VaTC HONZA s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, 15800 Praha 5
Číslo účtu: 19-1612660207/0100
KB Praha 5
Var. symbol Rodné číslo
Specifický symbol <Číslo zájezdu>
Převodová pošta:
22507 Vakus Praha 5
Hotově:
Dne:
s níže uvedenými účastníky, zastoupenými prvním účastníkem na smlouvě na zájezd
(dále jen přihlašovatelem):
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo: 
Kontaktní adresa
Ulice: 
Město: 
PSČ: 
Telefony: 
Fax / email: 

Další účastníci:

č. Jméno a příjmení Rodné číslo E-mail Ulice Město PSČ D* P**
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    

D*: Ve sloupci označte křížkem nárok na cenu pro děti do 15 let. P**: Ve sloupci označte křížkem děti na porcelánu.
Větší počet účastníků uvádějte na zvláštní soupisce, která je nedílnou součástí této smlouvy na zájezd.
Ke smlouvě na zájezd je přiložena zvláštní soupiska ano ne (nehodící škrtni).
Celkově vyplňuji smlouvu na zájezd pro: počet účastníků, z toho nárokuji: x cenu pro děti do 15 let a x pro děti na porcelánu.
Uzavíráte-li smlouvu pouze vodácký výlet (půjčení lodí s dopravou), vyplňujete pouze kolonku přihlašovatele a zde celkový počet lodí:

Další spolucestující:
(Vyplňujete pouze pro účely zasedacího pořádku v autobuse.)

Další požadavky:
Zde upřesňujete své případné požadavky vůči kanceláři.
U neoprenů uvádějte výšku a váhu postavy.

Společná ujednání:

VaTC HONZA, s.r.o. se zavazuje poskytnout účastníkům uvedeným na smlouvě na zájezd služby na výše uvedeném zájezdu za těchto podmínek:
I. Program a rozsah služeb ke každému zájezdu je uveden v katalogu VaTC HONZA, s.r.o., pro daný rok.
II. Zálohy:

Cena zájezdu Do 1. 000 Kč 1.001 - 10.000 Kč nad 10.001 Kč
Při uzavírání smlouvy na zájezd do čtyřiceti dnů před odjezdem Celá částka * 30% z celkové ceny 3000 Kč za každého účastníka
Při uzavírání smlouvy na zájezd později Celá částka Celá částka Celá částka

* Dělá-li součet záloh za jednotlivé účastníky na jedné smlouvě na zájezd, u zájezdu jehož cena za jednoho účastníka je do 1000 Kč, více jak 10000,- Kč, může být záloha při uzavírání smlouvy na zájezd 30% z celkové částky. Doplatek ve výši 100% ceny zájezdu je nutné uhradit do 30 dnů před odjezdem. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že budete vyřazeni ze zájezdu. Neuhrazení doplatku nenahrazuje z vaší strany informaci o zrušení účasti na zájezdu, pokud by jste tak chtěli učinit.
III. Stornopodmínky (dále jen odstupné): Odřeknete-li z jakýchkoliv důvodů účast některého z přihlášených účastníků, vrátíme vám zálohu nebo účastnický poplatek, snížený o tyto částky (v případě zrušení účasti více účastníků, činí konečné odstupné součet základního a zvýšeného odstupného za každého účastníka:

Cena zájezdu Do 1. 000 Kč 1.001 - 5.000 Kč nad 5.001 Kč
Základní odstupné 100 Kč 200 Kč 300 Kč
Lhůta před odjezdem zájezdu, od kdy
se počítá zvýšené odstupné.
30 dnů 30 dnů 30 dnů
Za každý den z této lhůty se k základnímu
odstupnému připočítá
2% 2% 2%

V den odjezdu činí odstupné 100% ceny. Zrušení smlouvy na zájezd lze učinit telefonicky nebo písemně, v provozních hodinách, v kanceláři VaTC HONZA, s.r.o..
VaTC HONZA s.r.o. může odstoupit od smlouvy na zájezd v případě zrušení zájezdu pro malý počet účastníků ( 20 a méně), v souladu s § 2528, odst 1, Občanského zákoníku nebo v případě zásahu vyšší moci. IV. Smluvní vztah mezi VaTC HONZA, s.r.o. a účastníky zájezdu zastoupenými přihlašovatelem zájezdu dále upravují všeobecné smluvní podmínky vydané v platném Katalogu VaTC HONZA, s.r.o., pro daný rok.
V.Prohlášení:

Naše znalosti a zdravotní stav odpovídají náročnosti vybraného zájezdu. Přistupuji jménem svým a přihlášených účastníků na všeobecné smluvní podmínky VaTC HONZA, s.r.o. uvedené v platném katalogu pro daný kalendářní rok. Budeme se chovat v souladu s podmínkami účasti na zájezdu a bezpečnostními zásadami. V případě, že se chci zúčastnit programu, jehož součástí je i vodní turistika, prohlašuji, že já i účastníci uvedení na cestovní smlouvě umíme plavat a budeme používat odpovídající bezpečnostní vybavení.

V .............................................................. dne ........................................
Martin Janda
VaTC Honza, s.r.o.
......................................................
Podpis přihlašovatele     

Souhlas se zpracování osobních údajů.
, uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem vedení a zpracování evidence účastníků na zájezdy Vodáckého a turistického centra Honza, s.r.o. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Vyřazení z naší evidence po odjetí zájezdu, bude provedeno na základě žádosti na email Ck@honza-centrum.cz
V……………………………dne:……………………………….. podpis……………………………………